ม.อุบลฯ จัดใหญ่!! งานเกษตรอีสานใต้ “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้     ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ พบกับนิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิตทางการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์ การเสวนาวิชาการ การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร สินค้าชุมชน ประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562

ดร. นรินทร บุญพราหณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 12 นับเป็นที่สุดของนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ โดยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกหุ้นส่วนผู้จัดงาน ทั้งจากภาคเอกชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ ใกล้เคียง ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นการจัดการเนื้อหาอย่างเหมาะสม ร้อยเรียงผูกพันกันจากต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ การจัดนิทรรศการป่าต้นน้ำ การจัดการดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การจัดแปลงสาธิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้า การจัดตลาดจำหน่ายสินค้าและผลผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ จักรกลทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเสวนาวิชาการ เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์จากนักวิชาการ เกษตรกร และผู้ปฏิบัติตัวจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดงาน โดยหวังว่า การจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ดีแก่เกษตรกร นักเรียน       นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจให้นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยความตระหนักและรอบรู้ตนเอง  คู่ค้า คู่แข่ง รอบรู้สถานการณ์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร รอบรู้ความต้องการผู้บริโภค ก้าวทันการตลาดสมัยใหม่ เข้าใจระบบมาตรฐานที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ ในงานยังได้สัมผัสกับความงดงามของสวนทานตะวัน ทุ่งดอกไม้หลากสี ตระการตา ตื่นใจกับผลผลิตในรูปแบบการผลิตในโรงเรือน การจัดการน้ำเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ปุ๋ยและอาหารพืชแบบประณีต วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการให้น้ำด้วยระบบท่อและหัวจ่ายน้ำ สูตรวัสดุปลูกพืชสำหรับโต๊ะเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง/สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ไก่พื้นเมือง ไก่ชน แพะ แกะ ฯลฯ ตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร ไม้สวยงาม ไม้ดอก ไม้ประดับขนาดเล็ก/ใหญ่นานาชนิด วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้เลือกซื้อเลือกหาได้อย่างหลากหลาย การแสดงและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP มากมายเต็มพื้นที่ กว่า 300 บู๊ธ ทั้งเจ้าประจำและผู้ประกอบการรายใหม่

ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและเกษตรกร ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร จากชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดปลากัดสวยงาม การจัดตู้ปลา การวาดภาพระบายสี การจัดสวนถาด การพูดส่งเสริมการเกษตร การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงบนเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/สากล การประกวดวงดนตรี  AG MUSIC AWARD การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินบ้านๆ หมอลำ ตลอดจนศิลปินรับเชิญ เพื่อมาถ่ายทอดสาระความบันเทิง และร่วมสืบสานสิ่งดีงามไว้ให้ลูกหลานต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. (045) 353-500 โทรสาร (045) 353-536