เอาใจคนปลูกกะเพรา-มะนาว-ยางพารา นวัตกรรมใหม่ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

ประเทศไทย กำลังก้าวข้ามการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก พัฒนาสู่การเกษตรยุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีการบริหารจัดการแบบ Smart Farming รวมทั้งนวัตกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เข้ามาช่วยพัฒนาการผลิตให้มีต้นทุนต่ำลงและได้ผลผลิตคุณภาพดีจำนวนมากขึ้น สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

เครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา

เครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา” เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยที่ช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจได้อย่างน่าสนใจ เครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา เป็นผลงานของ น.ส. พนิดา พวงบุบผา และ น.ส. ประภาภรณ์ ธรรมชาติ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานครสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดจากนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจการทำงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะเพราเพื่อการส่งออก ในพื้นที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่า มีปัญหาในการคัดสิ่งแปลกปลอม และใบที่ไม่ได้มาตรฐานออก และไม่ได้สวมแบบชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้เส้นผมและสิ่งต่างๆ ตกลงไป และทำให้เกิดความล่าช้าในการทำความสะอาดใบกะเพรา ทำให้ได้ใบกะเพราที่น้อยและล่าช้า รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องจ้างแรงงานดูแลทำความสะอาดสินค้า

เครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา
เจ้าของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ทีมนักศึกษาจึงได้พัฒนาเครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา ที่สามารถใส่ใบกะเพราได้ในปริมาณที่มากพอสมควร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำความสะอาดใบกะเพรา ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และเพิ่มผลผลิตใบกะเพราได้ในปริมาณมากขึ้น

วิธีการใช้เครื่องทำความสะอาดใบกะเพรา เริ่มจากเปิดฝาด้านบนตัวเครื่องอุปกรณ์ นำใบกะเพราลงไป หลังจากนั้นปิดฝาแล้วหมุนเพิ่มระดับความเร็วขึ้นเรื่อยๆ เปิดฝานำใบกะเพราออกจากอุปกรณ์ แปรงในอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ จะทำความสะอาดใบกะเพรา เป็นตัวดักจับสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้นผม จุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ไม่เป็นสนิม และไม่เป็นปัญหากับทุกสภาพอากาศ นวัตกรรมนี้ช่วยทำให้ใบกะเพรามีความสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดใบกะเพรา ขณะเดียวกันสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

วิธีการใช้นวัตกรรม

เครื่องคัดแยกมะนาว โดยใช้โซล่าร์เซลล์

ปัจจุบัน เกษตรกรประเทศไทยประสบปัญหาในการคัดแยกมะนาวที่มีผลผลิตจำนวนมาก และเสียเวลาในการใช้คนคัดแยกมะนาวเป็นจำนวนมากๆ ในการคัดแยกมะนาวจะต้องคัดด้วยสายตาหรือความเคยชินในการคัดแยกมะนาว  มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความต้องการบริโภคในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ยึดการปลูกมะนาวเป็นอาชีพหลัก และหากต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคา เกษตรกรจำเป็นต้องคัดแยกขนาดของผลผลิต

เนื่องจากมะนาวแต่ละขนาดมีราคาไม่เท่ากัน มะนาวที่มีขนาดใหญ่จึงขายได้ในราคาสูง การคัดแยกขนาดผลมะนาวด้วยแรงงานคนจะต้องอาศัยพนักงานจำนวนมาก และใช้เวลาในการคัดแยกขนาดมะนาวเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ผลกำไรน้อย

ถึงแม้ว่าการคัดด้วยแรงงานคนนั้นจะได้คุณภาพความสมบูรณ์ของผลมะนาว แต่ความแม่นยำในเรื่องขนาดของผลมะนาวนั้นยังค่อนข้างน้อย ปัจจุบัน จึงมีการใช้เครื่องคัดแยกขนาดมะนาว ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และยังเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตามท้องตลาด

เครื่องคัดแยกมะนาวโดยใช้โซล่าร์เซลล์
มะนาว ที่คัดแยกขนาดแล้ว

แต่เครื่องคัดมะนาวที่มีขายอยู่ทั่วไป หาซื้อได้ยาก ราคา 30,000 บาท และใช้จำนวนพนักงานในการคัดแยกขนาดมะนาว 5-8 คน หากผลิตเครื่องคัดแยกขนาดมะนาว จะทำให้เครื่องคัดแยกขนาดมะนาวมีราคาใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในท้องตลาด แต่จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

ผศ. จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (โทร. 042-211-040 ต่อ 3404) เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดมะนาว โดยใช้โซล่าร์เซลล์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การคัดแยกขนาดมะนาวให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกขนาดมะนาวจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เครื่องคัดแยกขนาดมะนาวโดยใช้โซล่าร์เซลล์ ประกอบด้วย

  1. ตู้ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. ระบบโซล่าร์เซลล์
  3. ช่องใส่มะนาว
  4. ตู้ควบคุมวงจรชาร์จ
  5. เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 6
  6. ช่องแยกมะนาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร
  7. ช่องแยกมะนาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
  8. ช่องแยกมะนาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร

เครื่องคัดแยกมะนาวสำหรับเกษตรกรโดยใช้โซล่าร์เซลล์ สามารถจะใช้งานได้จริงถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการคัดแยกมะนาว มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการคัดแยกมะนาว อันเนื่องมาจากความต้องการที่เกษตรกรอยากจะได้เครื่องคัดแยกมะนาวและสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ การใช้งานได้ง่ายและให้เกษตรกรสามารถเข้าใจการทำงานของขั้นตอนในการคัดแยกมะนาว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของเครื่องคัดแยกมะนาวต่อไป

นวัตกรรมเครื่องกรีดยางพารา จาก “สิบสองปันนา”

ในปีนี้ สมาคมยางพาราแห่งสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเสนอนวัตกรรมเครื่องกรีดยางรุ่นใหม่ เรียกว่า อุปกรณ์เครื่องมือกรีดยางพาราไฟฟ้า รุ่น WYD001F ภายในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 โดยในอนาคตเอกชนจีนวางแผนนำอุปกรณ์เครื่องกรีดยางดังกล่าวเข้ามาขายที่เมืองไทย ในราคาประมาณ 4,000 บาท

อุปกรณ์เครื่องมือกรีดยางพาราไฟฟ้า รุ่น WYD001F ทำงานโดยอาศัยแรงคนกรีดยางตามปกติ แต่กรีดยางได้เร็วกว่าเดิม แถมได้หน้ายางเรียบ ช่วยยืดอายุการกรีดต้นยางได้ยาวนานขึ้น ใช้งานได้สะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวกสบาย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยยกระดับการกรีดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา ช่วยถนอมรักษาต้นยางพาราได้

เครื่องมือกรีดยางพาราไฟฟ้า รุ่น WYD001F
คุณพินิจ จารุสมบัติ พอใจผลงานเครื่องกรีดยางของจีน

อุปกรณ์เครื่องมือกรีดยางพาราไฟฟ้า รุ่น WYD001F สามารถปรับระดับความแรงระดับความลึกของการกรีดยางได้ตามความต้องการและความเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีที่สุด เครื่องกรีดยางรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนใบมีดใหม่ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความถนัดของผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคหรือประสบการณ์การกรีดยางมาก่อน

โดยทั่วไป แรงงานที่ใช้มีดกรีดยางทั่วไป จะกรีดยางได้ 700-800 ต้น/คน/วัน แต่นวัตกรรมชิ้นนี้ จะทำให้กรีดยางได้สูงสุดถึงวันละ 2,000 ต้น/คน/วัน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยางได้ในระยะยาว ปัจจุบัน เกษตรกรชาวสวนยางของจีนนิยมใช้อุปกรณ์เครื่องกรีดยางชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา