โครงการเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ช่วยลดต้นทุน เสริมกำลังการผลิต พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตร

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามกิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์ ภายใต้โครงการ  ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร  ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุน เงินอุดหนุนเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประมาณ ร้อยละ 70 และสหกรณ์จ่ายสมทบอีก ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

จากการลงพื้นที่ติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ พบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้น ใช้เวลาการผลิตน้อยลง และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้จริง โดยจากตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทั้ง 3 จังหวัด พบว่า

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก 0.87 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด (สุกร) สามารถช่วยลดจำนวนแรงงานในการผลิตลง 5 ราย จากเดิม 10 ราย (ผลิตแบบผง) เป็นเงิน 48,000 บาท/เดือน ปริมาณการผลิตช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม 2561 ประมาณ 36,633 ถุง มูลค่ารวม 12.32 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 5,233 ถุง/เดือน ส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด 36,282 ถุง มูลค่า 14.80 ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน (แบบผงเก็บได้ 1 เดือน)

สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.87 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว และ รถตักล้อยาง ขนาด 90 แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR โดยผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สามารถผลิตอาหารสัตว์จำหน่ายให้กับสมาชิกได้ประมาณ 70.17 ตัน นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยประหยัดระยะเวลาการให้อาหารโคได้ โดยลดเหลือเพียง 1 ครั้ง/วัน จากเดิมให้อาหาร 2 ครั้ง/วัน (อาหารข้น 1 ครั้ง และหญ้า 1 ครั้ง)

สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.81 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 2.07 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 9 คิว การใช้งานระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561) ผลิตอาหารสัตว์ได้ 142.80 ตัน หรือเฉลี่ย 35.70 ตัน/เดือน จำหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์และใช้ในการผสมอาหาร TMR  เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัตถุดิบ ขนาด 1,120 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์สามารถสต็อกวัตถุดิบในช่วงที่ราคาถูก นับเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ และ ลานคอนกรีต ขนาด 1,300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตากวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยสหกรณ์มีแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตตันละ 100-120 บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน แห่งละ 1.87 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 210 แรงม้า แห่งละ 1 คัน สำหรับใช้ตักข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดย ตักข้าวเปลือกได้ 2,000 กิโลกรัม/บุ้งกี๋ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตักข้าวเปลือกลงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ควรมีการติดตามให้คำแนะนำการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้ สหกรณ์ที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ควรจัดทำแผนการใช้งานหรือแผนธุรกิจการให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่นหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายดำเนินธุรกิจร่วมกัน