สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกทม. เปิดพื้นที่ให้กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์นำสินค้ามาจำหน่ายประจำทุกเดือน

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งจำหน่ายสู่ตลาด โดยพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ส่วนหนึ่งสินค้าเหล่านั้นผลิตโดยกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกสหกรณ์ เป็นกลุ่มขนาดเล็กๆ และร่วมกันผลิตสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารแปรรูป สินค้าหัตถกรรมและของตกแต่ง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าจำหน่ายในภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกและแปรรูปเห็ด สังกัดสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด  กลุ่มอาชีพไวส์แอนด์วิสดอม สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด กลุ่มแม่บ้านสุภัทรภิบาลและสมาชิก สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแขมสังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด กลุ่มอาชีพแปรรูปนมแพะสังกัดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา สังกัดสหกรณ์อิสลามเนียะมะตุลลอฮ์ จำกัด และยังมีสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราศีธรรม จำกัด และสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในระบบสหกรณ์ อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ โดยได้ประสานงานกับสหกรณ์ในความรับผิดชอบเพื่อให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด โดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน และในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้ จะเปิดจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเลือกซื้อสินค้าอาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ได้ในวันดังกล่าว