พช.สัมพันธ์สัญจร ชมวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ชมวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 โดยเฉพาะการเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้สานต่อความพอเพียง ภายใต้โครงการ “Way of Life วิถีความพอเพียง สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า โครงการ “Way of Life” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากไร้ในชุมชนนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงได้ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 4 ขั้นตอน ที่เป็นกระบวนการที่สามารถจับต้องได้และวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นั่นคือ 1.การค้นหาและเตรียมครูฝึก 2. การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 3.การนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และ 4. หมู่บ้านหรือชุมชนประกาศตนเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเอง ซึ่งทุกขบวนการตั้งแต่ฝึกสอน ถ่ายทอดความรู้ ปฏิบัติจริง สู่วิถีชีวิต กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในระดับประชาชนแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การนำคณะสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งเน้นการพาชมตัวอย่างกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจเชิงฐานราก โดยการสร้างอาชีพครัวเรือน หรือที่เรียกว่า “สัมมาชีพ” ในพื้นที่ชุมชนสัมมาชีพต้นแบบ ที่หมู่บ้านหลักเขต ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันนำผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน กล่าวคือ กล้วย ที่มีการปลูกกันอยู่ทุกครัวเรือน นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้ในแต่ละครัวเรือน รวมทั้งได้มีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่คอยให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอปภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า “ฅญาบาติก”ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ ด้วยงานศิลป์บนผืนผ้าไหมในรูปแบบของชิ้นงานที่มีอัตลักษณ์บนความหลากหลาย จนกระทั่ง “ฅญาบาติก” ได้กลายเป็นโอทอปขึ้นเครื่องและเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอปที่ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านชิ้นงานแบรนด์ ‘ฅญาบาติก’ ที่เป็นฐานรากการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาสำคัญของคนในชุมชน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่พร้อมจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนตลอดไป