สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep20 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด “ปลูกที่กิน เหลือจึงขาย” สร้างเครือข่าย พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

เริ่มจากปรับเปลี่ยนพื้นที่และเลือกปลูกพืชที่กิน ไปพร้อมกับการเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ จนปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่พัฒนาตัวเองสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน สามารถเลือกซื้อผลผลิตสดๆ จากสวนด้วยตัวเอง สร้างทั้งรอยยิ้มและรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง