ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กวาดรายได้เข้ากระเป๋าหลักล้านต่อปี

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบ #เกษตรกรรุ่นใหม่ เผยเทคนิคเพิ่มเพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว ได้ผลผลิตคุณภาพสูง กวาดรายได้เข้ากระเป๋าหลักล้านต่อปี

โดยปกติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วไป จะได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 800-900 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ คุณมานพ ปรางค์นอก เกษตรกรทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านซับเศรษฐี ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำผลผลิตคุณภาพและปริมาณมากกว่าถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่

ปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่ทำให้ได้ #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คุณภาพดี ได้แก่ 1.น้ำ 2.ปุ๋ย และ3.สภาพอากาศ

เกษตรกรคุณภาพ ใช้เมล็ดพันธุ์เพียงไร่ละ 3 กิโลกรัม เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน ให้ไถเสมอรอการหยอด รอหน้าดินแห้ง จึงเริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์ ขณะหยอดเมล็ดพันธุ์ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 23-8-8 รองก้นหลุมในคราวเดียว และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ 23-24 วัน และเมื่อข้าวโพดอายุ 120 วัน ก็เก็บเกี่ยว

ผลจากการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้คุณภาพ ทำให้คุณมานพ นำรายได้ที่เหลือไปต่อยอดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นของตนเอง ทั้งยังมีทุนลี้ยงวัวนม 70 ตัว และไก่เนื้ออีก 16,000 ตัว