สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน บ้านปลาบ่า ฟื้นฟูป่า คืนวิถีชีวิตในอ้อมกอดธรรมชาติ

…ชุมชนตำบลบ้านปลาบ่า ชุมชนที่เกิดจากความสามัคคีร่วมพลังสร้างแหล่งต้นน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆกัน

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านปลาบ่า #เลย #วีถีอนุรักษ์ #ชุมชนเข้มแข็ง