สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ชุมชนผาปัง จังหวัดลำปาง ตอนที่ 2 “บ้านผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ปลูกป่า สร้างวิสาหกิจ ดึงรายได้เข้าชุมชน อย่างพอเพียง

“บ้านผาปัง จ. ลำปาง หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขา เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ แต่ไม่สามารถทำการเกษตรได้
เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทำลาย ดินขาดสาร ไม่มีระบบการกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรในพื้นป่าจึงเริ่มขึ้นในชุมชน เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างแหล่งน้ำในธรรมชาติ
โดยการขับเคลื่อนจากพลังเล็กๆของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลและใช้ประโยชน์”

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ชุมชนเข้มแข็ง #ผาปัง #ลำปาง