สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด ผู้นำตลาดโคนมออนไลน์

สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด เป็นหนึ่งสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่ปรับตัวได้เก่ง คิดเร็ว ทำเร็ว เข้ากับกระแส ยุค “ปลาเร็ว กินปลาช้า” เนื่องจากใช้ โครงการ “โคนมออนไลน์” เป็นช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าและเป็นชื่อทางการสื่อสารกับสมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น และนำมูลโคที่มีอยู่จำนวนมากในฟาร์มมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลโค ในชื่อ “มูลโคอารมณ์ดี” ทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลงานโดดเด่นของ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว เข้าตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์โคนม ประจำปี 2563 

สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 มีสมาชิกแรกตั้ง 36 คน ปัจจุบัน มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 63 คน โดย นายวีระ ขำมะลัง รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ มีที่ทำการสหกรณ์ตั้งอยู่ เลขที่ 114/7 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30140 โทร. 044-249-417, 087-966-9309

ความคิดริเริ่ม

สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการโคนมออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบขายของออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านช่องทาง Social Media ในระบบไลน์ (Line) หรือสแกน QR code และเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมสีคิ้ว” ขึ้น ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสินค้า และราคาของสหกรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นยอดขายการจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์สามารถลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อกได้จำนวนมาก และที่สำคัญยังทำให้สหกรณ์สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการขาย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม ส่งเสริมให้สมาชิกมีการจัดการฟาร์มที่ดี มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เพื่อนำมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบของแม่โค อีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่องของเงินทุน ไม่เป็นหนี้นอกระบบ คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น โดยสมาชิกจะได้รับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระงวดสูงสุด 9 เดือน ฟาร์มละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 9 เดือน 

โครงการมูลโคอารมณ์ดี

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยังได้ดำเนิน โครงการ “มูลโคอารมณ์ดี” โดยนำมูลโคที่มีอยู่จำนวนมากในฟาร์มมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลโค ทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ เป็นการนำมูลโคมาผ่านกระบวนการร่อนจนเหลือเป็นมูลโคละเอียด วางจำหน่าย 2 ขนาด คือ ขนาดครึ่งกิโลกรัม จำหน่ายในราคาถุงละ 25 บาท ขนาด 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 50 บาท สมาชิกสามารถจำหน่ายมูลโคอารมณ์ดี ได้เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้หลัก เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 8 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน 21,802,568.97 บาท มีปริมาณธุรกิจ 107,331,813.17 บาท เงินรับฝาก 614,227.64 บาท และกำไรสุทธิ 2,955,195.47 บาท เงินปันผล ร้อยละ 10 เป็นเงิน 272,614.00 บาท และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ค่าสินค้าทุกชนิด ร้อยละ 2.50% และค่าน้ำนมดิบ ร้อยละ 0.20% เป็นเงิน 1,561,062.00 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ รวมทั้งอบรมเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ให้ความสำคัญแก่สมาชิกด้วยการสื่อสารและสำรวจความต้องการของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอหลายช่องทาง มีการจัดแบ่งมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานอย่างชัดเจน และมีผลการประเมิน การควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก 

มีฝีมือด้านบริหารการเงิน

สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด เน้นสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยผ่านการประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ เฉลี่ยร้อยละ 91.52 สมาชิกเข้าประชุมกลุ่ม เฉลี่ยร้อยละ 85.03 กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เฉลี่ยร้อยละ 90.40 สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 100 นอกจากนี้ สมาชิกยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอื่นๆ กับสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 89.38

ผลการดำเนินงาน 3 ปี ที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ โดยมีทุนดำเนินงาน 21,802,568.97 บาท ทุนเรือนหุ้น 2,726,140.00 บาท และมีเงินทุนสำรอง 2,099,795.16 บาท ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง     มีอัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน และอัตราตอบแทน ต่อสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 8 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน ปัจจุบัน มีทุนดำเนินงาน 21,802,568.97 บาท มีปริมาณธุรกิจ 107,331,813.17 บาท เงินรับฝาก 895,535.46 บาท และกำไรสุทธิ 2,955,195.47 บาท เงินปันผล ร้อยละ 10 และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก 1,561,062.00 บาท โดยมีค่าสินค้าทุกชนิด ร้อยละ 2.50% และค่าน้ำนมดิบ ร้อยละ 0.20% ซึ่งในรอบปีบัญชีล่าสุดสหกรณ์ได้รับการจัดชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก”