สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ แนะเลือกบริโภคหมูจากฟาร์มมาตรฐาน

ส.สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ แนะเลือกบริโภคหมูจากฟาร์มมาตรฐาน ด้วยมีสัตวแพทย์กำกับดูแลทั้งอาหารสัตว์และการใช้ยาอย่างเข้มงวด

น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จะเน้นใช้วิธี “ป้องกัน” และวางระบบการบริหารจัดการฟาร์ม ในระดับไบโอซีเคียวริตี้ ตลอดจน การให้วัคซีนแก่ลูกสุกรตามระยะเวลาที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเป็นผู้กำหนด

ขณะที่การใช้ยาจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในกรณีที่ลูกหมูป่วยแล้วเท่านั้น สำหรับยา “โคลิสติน” ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะตัวเลือกสุดท้ายนั้น สัตวแพทย์จะเลือกใช้เฉพาะในกรณีที่ลูกหมูที่มีอาการท้องเสียรุนแรง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตกค้างหรือส่งผลกระทบใดๆต่อการบริโภค

ดังนั้น การเลือกบริโภคเนื้อหมูอย่างปลอดภัย จึงควรพิจารณาว่าเป็นสุกรจากฟาร์มระบบปิด ของบริษัทที่ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) และมีมาตรฐานฟาร์มในระดับสูง มีการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงชำแหละ และจุดจำหน่าย โดยทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เท่านี้ก็สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัย

สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรอิสระรายย่อยที่ไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มคอยดูแลให้คำแนะนำ จึงอาจใช้วิธีหาซื้อยาจากร้านขายยาทั่วไป และใช้ยาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ในกรณีนี้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องกวดขันยาที่ไม่มีทะเบียน การลักลอบนำเข้ายา หรือติดตามจับกุมโรงงานผลิตยาเถื่อน ตลอดจนควรมีมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายยา ณ ร้านขายยาให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น