“พาณิชย์”เตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการโรงสี 4 ภาค ดันโครงการ “โรงสี 4.0” สู่การค้าข้าวยุคใหม่

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของโรงสี ให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค้าข้าวที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “โรงสี 4.0” มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวยุคใหม่ขึ้น ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 รวม 4 รุ่น ใน 4 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ อาทิ การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการการค้าข้าวผ่านระบบ Online เป็นต้น ในขณะเดียวกันหากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถหาตลาดส่งออกได้แล้ว หลักสูตรนี้ก็จะช่วยแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออก เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและนำเข้า เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนและพิธีการศุลกากรขาออก รายละเอียดเอกสารการจองเรือ และเมื่อจองเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เป็นต้น

“ในช่วงที่ไม่มีข้าวมาให้สี เช่น ขายข้าวเอง หรือส่งออก แต่ที่ผ่านมายังติดขัดปัญหาหลายประการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงสีไม่มีพื้นความรู้ในการสร้างตราสินค้า (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการค้าข้าวผ่านระบบ Online เนื่องจากตราสินค้าที่ดีต้องบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตนเอง

จึงทำให้ผู้ประกอบการโรงสีเห็นว่า การขายข้าวด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายข้าวไปยังตลาดต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ และยังมีขั้นตอนการจัดทำเอกสารที่มีรายละเอียดมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการโรงสีหลายรายสมัครใจที่จะขายข้าวผ่านนายหน้าค้าข้าว หรือผู้ส่งออกในประเทศเพื่อนำไปส่งออกต่ออีกทอดหนึ่ง ทำให้ผู้ประกอบการโรงสีเสียโอกาสในการทำตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยค่อนข้างขาดแคลนผู้ส่งออกรายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ จึงจัดอบรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงสีได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว”

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดโครงการ “โรงสี 4.0” ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหม่ที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงยังเป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ที่ว่า “การค้าข้าวไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด” และเมื่อมีผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แล้ว ก็จะส่งผลให้ปริมาณการค้าข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อชีวิตคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาของไทยในท้ายที่สุด

เบื้องต้น โครงการประสบความสำเร็จมาก เพราะมีผู้สมัครเกินกว่าที่จะรับได้ กระทรวงพาณิชย์จึงจะจัดการอบรมเพิ่มเติมในเวลาต่อไป โดยหากโรงสีใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ที่เบอร์ 02 507 6183 หรือ 02 507 5897 ในวันและเวลาราชการ