ศพก.6 เชียงใหม่ หนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งเป้าอำเภอละ 1 แห่ง

ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ซึ่งดูแลพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร และการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสานงานส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ว่า นโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้พัฒนาและใช้ประโยชน์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ขับเคลื่อนเกษตรกรรมสู่เกษตรกร เพื่อทำการเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ โดยนำร่องพื้นที่ปลูกสัปปะรด ที่ ศพก. ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางเป็นแห่งแรก ที่มีสมาชิก 160 ราย ปลูกสัปปะรด จำนวน 690 ไร่ ที่ผลผลิตมีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท/ปี

“เป้าหมาย ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ ลำไย ลำปาง ข้าว สัปปะรด น่าน สุมนไพรพื้นบ้าน แม่ฮ่องสอน พืชผักเมืองหนาว ส่วนข้าวโพด ย้ายพื้นที่ปลูกจากต้นน้ำ หรือบนดอย ลงมาปลูกพื้นที่นาข้าว เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยปลูกแบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ 970 แห่ง ส่วนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งเป้าอำเภอละแห่ง หรือ 103 แปลง โดยให้สหกรณ์ หรือเกษตรกรรวมกลุ่ม 30 คน ทำเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยรัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต ส่วนประชารัฐดูแลการตลาด แบบครบวงจร เน้นพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับ หรือตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลัก เพื่อสร้างรายได้เกษตรกร ปีละ 180,000 บาท หรือ 15,000 บาท /เดือน/ราย” ว่าที่ ร.ต.สมสวย กล่าว

สำหรับ ศพก. เป็นศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามหลักสุตรเกษตรแปลงใหญ่ ที่พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง และ สมาร์ท กรุ๊ป เพื่อเป็นกลไล พร้อมขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ สู่ สมาร์ท โปรดักส์ สอดคล้องกับความต้องการตลาดหรือผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ให้มีมาตรฐานระดับ จีเอพี และเกษตรอินทรีย์ โดยผสมผสานปลูกพืชหลายชนิด ไม่ใช่เฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเท่านั้น โดยโซนนิ่งพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ