ตรังเดือดร้อนหนัก ราคายางดิ่งเหว ประกาศหยุดรับซื้อ เกษตรจังหวัดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชน กำลังประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยางจากเกษตรกร เพื่อนำมาแปรรูปยางพารา หลังจากราคายางผันผวนอย่างหนัก ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ชาวสวนยางที่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปยางอัดก้อน GMP ซึ่งเป็นยางที่ได้มาตรฐานที่สุดสำหรับการส่งออก ต้องหยุดการรับซื้อยางแผ่นรมควัน เพื่อนำมาแปรรูปอัดก้อนชั่วคราวมานานนับเดือน

นายเคียง คีรีรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ กล่าวว่า สหกรณ์บ้านคลองโตนพัฒนา เป็นโรงงานยางมาตรฐานอัดก้อน GMP ขณะนี้ไม่สามารถที่จะขายได้ เพราะถูกทุบราคาจากพ่อค้าผู้ส่งออก แม้แต่ การยางแห่งประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่ได้แก้ปัญหา ทำให้สถาบันเกษตรกรได้เลย จนประสบปัญหาการขาดทุน ทำให้ไม่สามารถนำออกไปขายได้ ต้องรอจนกว่าราคาจะปรับสูงขึ้น หรือหน่วยงานภาครัฐแก้ปัญหา

นายเคียงกล่าวว่า ขณะนี้สถาบันเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากเป็นสถาบันเกษตรกรเล็กๆ ทำให้ไม่มีเงิน ที่จะมาซื้อยางใหม่ในช่วงเปิดกรีดใหม่นับจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จึงต้องหยุดการรับซื้อชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด ขณะนี้มียางค้างอยู่ในสต๊อกทั้งหมดประมาณ 500 ตัน เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 75 บาท ทำให้เงินทุนทั้งหมด 37.5 ล้านต้องจมอยู่ในยางที่ผ่านการแปรรูปนี้ทั้งหมด ต้นทุนการผลิตยางทั้ง 500 ตันที่เก็บอยู่ในโกดัง อยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท แต่ราคายางในตลาดขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาทเศษ ทำให้ไม่สามารถนำยางออกไปขายได้ หากนำออกขายจะทำให้สถาบันขาดทุนจำนวนมาก

“ขณะนี้สหกรณ์อยู่ไม่ได้แล้ว และประกาศหยุดการรับซื้อยางแปรรูปอัดก้อน เช่นเดียวกับโรงงานอัดก้อนของกองทุนสวนยางแห่งอื่นๆอีก 3 แห่งในจังหวัดตรัง ก็ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และหยุดการแปรรูปยางชั่วคราวเช่นเดียวกัน จึงขอให้ทาง กยท.และรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาเช่นนี้ ทั้งการจัดหาตลาดใหม่ การหาสาเหตุและคนที่สร้างสถานการณ์กดดันราคา รวมทั้ง รัฐบาลต้องเร่งช่วยเหลือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนด้วย” นายเคียงกล่าว

ขณะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ หมู่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้และเข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เน้นในเรื่องของยางพารา การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาง การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มนอกจากยางพารา

กิจกรรมประกอบด้วย 4 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีที่ 1 การป้องกันกำจัดโรคยางพารา สถานีที่ 2 การปลูกพืชร่วมยางเสริมรายได้ สถานีที่ 3 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 4 การทำปศุสัตว์และประมงในสวนยางพารา เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่