กกร.เคาะมาตรการดูแลข้าวโพด-มัน-ปาล์ม อุดปัญหาราคาร่วง

ที่กระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะออกประกาศให้พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อ ครอบครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้รับทราบถึงการเชื่อมโยงของสินค้าทั้งระบบของการผลิตอาหารสัตว์ หากไม่ทำตามจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี และหากแจ้งขึ้นทะเบียนล่าช้า ปรับวันละ 2,000 บาท โดยภายในสัปดาห์นี้กระทรวงจะเรียกผู้ผลิตอาหารสัตว์ มาหารือและขอความร่วมมือในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และจุดรับซื้อ รองรับผลผลิตออกตลาดมากช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ที่คาดมีผลผลิตประมาณ 4.5 ล้านตัน

ส่วนมันสำปะหลัง มีมติให้ขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหรือมีมันเส้นครอบครอง 15 ตัน หรือแปลงเป็นมันสด 45 ตัน ต้องขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เช่นกัน เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาราคาและผลผลิตทั้งระบบมีการเชื่อมต่อถึงภาคปศุสัตว์ ขณะที่ปาล์มน้ำมัน กำหนดให้มีการประกาศราคารับซื้อทะลายปาล์มสด ที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป หากมีเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยกว่า คิดเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ และต้องแสดงป้ายราคารับซื้อที่ชัดเจน และห้ามแสดงราคารับซื้อปาล์มร่วง ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะการแสดงราคารับซื้อลูกปาล์มร่วงเท่ากับสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพออกมาขาย และเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ส่งผลต่อน้ำมันปาล์มภาพรวม โดยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1% มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านบาท