“มิตรผล”ส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านเซ็ตผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ”

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของกลุ่มมิตรผลในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเครือข่ายตำบลมิตรผลร่วมพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตไปด้วยกัน ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจแบบ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เสริม ผ่านการให้องค์ความรู้และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพดีสามารถแข่งขันได้ จนมาเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ”

ที่ชุมชนนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติใกล้ตัว หรือสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น มะกรูด มะขาม เสลดพังพอน น้ำผึ้ง มารังสรรค์อย่างตั้งใจเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เช่น ยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพรสูตรพริกและสูตรเสลดพังพอน สบู่ก้อนสูตรมะขามและน้ำผึ้ง ที่นอกจากจะดีต่อสุขภาพกายแล้ว ยังสอดแทรกวิถีธรรมชาติที่ปรับให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ ส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สร้างความชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

จากการสร้างสรรค์เซ็ตผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ” กลุ่มมิตรผลได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนารูปลักษณ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสวยงามแก่ผู้บริโภค ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 6 แสนบาท

และสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายได้ คือ การที่ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิต การออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการผลิต อันจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถแข่งขันในตลาดได้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการต่อยอดความรู้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายยุคใหม่แบบดิจิทัล การวางแผนธุรกิจสู่สากล หรือความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ

เซ็ตผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ” เป็นหนึ่งตัวอย่างของความตั้งใจสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้ริเริ่มขึ้น โดยมีกรอบการทำงานที่มุ่งเน้น “ส่งเสริม” การสร้างรายได้ด้วยอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน “เพิ่มเติม” องค์ความรู้ เพื่อขยายผลสู่การเป็นผู้กระกอบการขนาดเล็ก และ “ต่อยอด” สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

ก้าวต่อไปจากนี้ คือการขายผลผลิตออกนอกชุมชน ซึ่งกลุ่มมิตรผลจะยังคงสานต่อการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ การสร้างแบรนด์สินค้า และการวางแผนการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตัวเอง ตามแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” อันเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการสร้างโอกาส และให้การเข้าถึงองค์ความรู้