พณ.จัดงานAgrinnovation 2018 โชว์กึ๋นสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เริ่ม30ม.ค.นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมของกรมจะจัดงาน “Agrinnovation 2018” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

เพื่อขยายช่องทางการตลาดและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์

ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแรก “APi Parade” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่าย อาทิ เครื่องดื่ม High Energy จากข้าว แผ่นแปะสิวจากสารสกัดจากมังคุด แผ่นแปะกันยุงจากสมุนไพร เป็นต้น

กิจกรรมที่สอง “APi Business Matching” จัดในวันที่ 31 มกราคม เป็นการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจากประเทศซีแอลเอ็มวี เพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

จากนั้นจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยสินค้าเกษตรนวัตกรรม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

ถือเป็นกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรทางการเกษตรของไทย ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์