อสป. เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ-ตลาดประมงอ่างศิลา

องค์การสะพานปลา (อสป.) เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของ ท่าเทียบเรือตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น 1 ใน 18 ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนั้น บริเวณชุมชนดังกล่าวไม่มีที่จอดเรือประมงพื้นบ้านและเรือสาธารณะ

นับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้ำสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตสดและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป โดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมงในตำบลอ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่า ปีละ 200 ล้านบาท

ปัจจุบันได้มีการปิดสะพานปลาชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปลาเป็นเวลา 330 วัน หลังจากที่เปิดให้บริการมาหลายสิบปี โดยองค์การสะพานปลาได้จัดพื้นที่รองรับผู้ประกอบการไว้ที่ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ห่างจากสะพานปลาอ่างศิลาออกไป 300 เมตร โดยมีการขยายพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพ่อค้า แม่ค้า เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ผศ. มานพ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ที่ทำประมงในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัย เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสำหรับประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ภายในปี พ.ศ. 2562

นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชนอ่างศิลาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย