อ.ต.ก. ตั้งเป้าสู่ตลาดสินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ในปี 2564

อ.ต.ก. ตลาดสดคุณภาพ ประกาศก้าวข้ามผ่านการเป็นผู้นำสินค้าเกษตรอาเซียน สู่แผนการดำเนินงาน ตั้งเป้า ปี 2562-2564 ผลักดันตลาดสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ต่อปี

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ให้ข้อมูลว่า ในช่วง ปี 2560 ที่ผ่านมา อ.ต.ก. ติดอันดับ 4 ตลาดดีมีคุณภาพของโลก จากการจัดอันดับ ซีเอ็นเอ็น ซึ่งก็ถือได้ว่า “อ.ต.ก. ได้ก้าวผ่านความเป็นผู้นำตลาดอาเซียนมาแล้ว ในปีนี้เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามพันธกิจที่วางแผนชู อ.ต.ก. เป็นตลาดที่มีมูลค่าสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท/ปี ในปี 2564”

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตั้งเป้า อ.ต.ก. เป็นตลาดที่มีมูลค่าสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2564

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการดูแลเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล และใน ปี 2562 อ.ต.ก. ได้มีการตั้งและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการบริหารงานใหม่ จากเดิมเราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำตลาดอาเซียน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ อ.ต.ก. ได้ก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้ว

ใน ปี 2562 จึงต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาให้ตลาดมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ต่อปี ภายใน ปี 2564 ซึ่งแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนการดำเนินงานของ อ.ต.ก. ปี 2562-2564 ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โดยดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหา จำหน่าย ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมเพื่อลดต้นทุนการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพผ่านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพของ อ.ต.ก. โดยดำเนินงานทั้งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ แบ่งสัดส่วนการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ และเพื่อให้การดำเนินงานใน ปี 2562 มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพต่อเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและสร้างรายได้ต่อองค์กร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย แผนงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

 

เชิงสังคมประกอบด้วยโครงการหลัก 10 โครงการ

 1. โครงการตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
 2. การซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์
 3. โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Mini อ.ต.ก.)
 4. โครงการตลาดน้ำ
 5. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร
 6. การจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร
 7. การจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Ortorkor Fair)
 8. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
 9. โครงการดำเนินงานพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.
 10. Application ปลูกเองขายเอง

 

เชิงธุรกิจ 6 โครงการ

 1. โครงการ Brand อ.ต.ก.
 2. โครงการ Best of Ortorkor
 3. โครงการอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น
 4. โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น
 5. โครงการบริหารตลาดกลางพหลโยธิน
 6. พื้นที่เช่าประกอบการค้าตลาดกลางคืน พหลโยธิน กทม.

นายกมลวิศว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่เรากำหนดพันธกิจดังกล่าว ไม่ได้กำหนดขึ้นมาลอยๆ ในขณะนี้ทางตลาดกำลังดำเนินการปฏิบัติพันธกิจหลักอยู่ 3 ข้อ

 1. สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาค (Mini อ.ต.ก.) และจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.
 2. ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร
 3. สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of อ.ต.ก. สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair

“ในปี 62 เรามีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมาย เบื้องต้นภายใน ปี 62 เรากำหนดให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อ ปี 63 เราจะขยับขึ้นไป และปี 64 ก็จะขยับขึ้นไปสู่เป้าหมาย 20,000 ล้านบาท”

ผักและผลไม้ คุณภาพดี

เห็ดแครง งานส่งเสริมอาชีพเกิดเป็นรูปธรรม 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร

การส่งเสริมเกษตรกรเพาะเห็ดแครงที่จังหวัดสงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร เราเริ่มต้นจากการสร้างศูนย์เรียนรู้ และฝึกอาชีพให้เกษตรกรที่สนใจ เกษตรกรสามารถหารายได้สบายๆ วันละ 400-500 บาท ในการเก็บเห็ดขาย นอกจากจะส่งเสริมและให้ความรู้เรายังมีโครงการรับซื้อเห็ดคืนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ณ ตอนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำผลผลิตมาขายให้โครงการ เพราะเกษตรกรสามารถนำเห็ดแครงไปขายได้เอง เห็ดแครงที่เราส่งเสริมมันมีคุณค่าในตัว ขายที่ไหนคนก็อยากซื้อ และนอกเหนือจากการขายเห็ดสด ยังนำมาแปรรูปทำเป็นแกงคั่วเห็ดแครงสำเร็จรูป ลาบเห็ดแครง ไข่เจียวเห็ดแครง เห็ดแครงลวก หรือแม้กระทั่งพัฒนาเป็นโปรตีนเห็ดแครง เห็ดแครงผง ข้าวเกรียบเห็ดแครง ต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีอีกทาง

โครงการนี้ทำมาได้ระยะหนึ่ง ตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างตามลำดับ มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ทำให้คนไทยรู้จักเห็ดแครงมากขึ้น และไม่เพียงเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่รู้จัก ต่างชาติก็รู้จัก เพราะตอนนี้เรามีการส่งเห็ดแครงไปขายที่ประเทศเยอรมนี ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเห็ดแครงอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ ตอบโจทย์กับกระแสที่ประชากรในประเทศเยอรมนีหันมาใส่ใจและหันมาบริโภคของที่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้เห็ดแครงของเราได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เน้นผลิตสินค้ามีคุณภาพ แม้ราคาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำก็ไม่ได้รับผลกระทบ

จากราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำติดกันหลายปี ถามว่าที่ อ.ต.ก. ได้รับผลกระทบไหม ตอบได้เลยว่าไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราเข้มงวดและพยายามรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามาโดยตลอด เราจะย้ำกับเกษตรกรอยู่เป็นประจำว่า ให้เกษตรกรผลิตสินค้าในเชิงคุณภาพอย่าเน้นปริมาณ แล้วจะไม่มีปัญหาในเรื่องของตลาด ณ วันนี้ ผลผลิตทางการเกษตรหลายๆ อย่างที่เป็นที่ต้องการของตลาดยังขาดในเชิงคุณภาพอยู่ ยกตัวอย่าง ในขณะที่สินค้าราคาเกษตรตกต่ำ แต่ทำไมทุเรียนกิโลกรัมละ 3,000 บาท ทำไมยังขายได้ เพราะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ อย่างตอนนี้เราส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวชนิดหนึ่งคือ ข้าวเขียวน้ำนม ซึ่งอยู่ในโครงการ Best of Ortorkor การผลิตข้าวเขียวน้ำนมเป็นการผลิตข้าวเชิงคุณภาพ จะเป็นข้าวสายพันธุ์อะไรก็ได้ แต่จะต้องเก็บเกี่ยวหลังจากที่ผลผลิตผ่านการเป็นข้าวเม่า ข้าวยังไม่สุกแก่เต็มที่ ผิวเปลือกนอกเหลือง แต่เมล็ดข้าวภายในยังเป็นสีเขียว มีคุณค่าทางอาหารสูง และขายได้ราคา ที่ อ.ต.ก. มีข้าวเขียวน้ำนมจำหน่ายตั้งแต่กิโลกรัมละ 60-250 บาท นั่นคือ เราไปส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเชิงคุณภาพ และถ้าหากเกษตรกรท่านใดมั่นใจว่าผลผลิตของตัวเองมีคุณภาพตามมาตรฐานจริง ติดต่อมาที่กองพัฒนาธุรกิจตลาด เรายินดีที่จะทำตลาดให้ และยินดีให้ใช้ Brand อ.ต.ก.

สินค้าโซนตลาดอินทรีย์

อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ช่วยเหลือเกษตรกรสร้างรายได้

นอกจากพื้นที่โซนตลาดสด ทาง อ.ต.ก. ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี แต่มีข้อจำกัดว่าเกษตรกรที่จะมาขายสินค้าจะต้องมีใบรับรองหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรจังหวัด หรือเกษตรอำเภอ เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่ายฟรี ไม่คิดค่าเช่า หรือหากเกษตรกรท่านใดผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องการขายสินค้าทุกวัน ทาง อ.ต.ก. ก็มีโซนตลาดเกษตรอินทรีย์ ตรงนี้ถือว่าเป็นตลาดเกษตรสินค้าอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดขายทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 โซน โซนแรกเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีเครื่องหมายรับรองถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และโซนที่สองเป็นส่วนของสินค้าปลอดภัย นับได้ว่าเราสร้างความหลากหลายให้ผู้บริโภค มาที่นี่ที่เดียวได้กลับไปครบทุกอย่างที่ท่านต้องการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองพื้นที่ หรือปรึกษาโครงการ Brand อ.ต.ก. โทร. (02) 270-1675 กองพัฒนาธุรกิจตลาด

ทุเรียน กิโลละ 3,000 บาท