“พ่อ”สอน…หลักการใช้ชีวิต

หัวใจสลายทั้งแผ่นดินเมื่อ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ เสด็จสวรรคต นอกจากภารกิจพ่อของแผ่นดินกว่าสี่พันโครงการแล้ว ยังมีพระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ ที่ทรงสอนแนวการใช้ชีวิตไว้มากมาย

ดั่งพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 ทรงรับสั่งถึง“การแก้ปัญหาด้วยปัญญา” ความตอนหนึ่งว่า “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ถ้าคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยตัวลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมือวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์”

“การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็น กระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 8 ก.ค. 2519 ทรงรับสั่งเรื่อง “อนาคตทำนายได้” ดังนี้

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้ในขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดอย่างอื่นต่อไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 ก.ค. 2530 ทรงรับสั่งถึง “การทำงาน” ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ความเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงขึ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทที่ให้หลักในการดำเนินชีวิตและเตือนสติ อีกมากมายเช่น ทำความดี ความเพียร การพูดจริง ทำจริง การรับและการให้ คุณธรรมของคน เรื่องคนดี เป็นต้น

เพื่อลูกๆ ทั้งประเทศน้อมรับนำไปปฏิบัติต่อไป