ปธ.สภาหมอเมืองฯ เสนอ สธ. ปรับร่างรับรองหมอพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายสนั่น เนตรสุวรรณ ประธานสภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือส่งถึง นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้แก้ไขร่างระเบียบ สธ.ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. … เนื่องจากร่างระเบียบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ ควรให้คำนิยาม 3 คำนี้ คือ “หมอพื้นบ้าน” “ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ” “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” ว่าหมายถึงอะไร ซึ่งควรกำหนดให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาหมอพื้นบ้านมากกว่าการกำหนดแล้วเกิดความคลุมเครือ

นายสนั่น กล่าวว่า ยังเสนอให้ปรับแก้คำว่า “ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ” เป็น “ป้องกันส่งเสริมรักษาฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ” และให้แทนที่ในทุกจุดที่มีคำว่า “ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ” ควรกำหนดคำนิยาม “ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน” เป็นการเฉพาะ เนื่องจากการออกระเบียบนี้จะเกี่ยวเนื่องกับหมอพื้นบ้าน นอกจากนี้ คณะกรรมการที่กำหนดไว้ในระเบียบนั้น ควรกำหนดให้มีหลักการสำคัญ 2 เรื่อง คือ การสร้าง การมีส่วนร่วม และหลักสมดุล ดังนั้น คณะกรรมการทุกระดับในการพิจารณารับรอง ส่งเสริม สนับสนุนหมอพื้นบ้านนั้นจึงควรเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจหมอพื้นบ้าน และมาจากอย่างน้อย 3 ภาคส่วน คือ 1. ภาครัฐ 2. ภาควิชาการ และ 3. ภาคประชาสังคม สำหรับภาควิชาการควรกำหนดให้สถาบันที่จัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยประเภท ก ได้มีส่วนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย หากการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมและได้สัดส่วนสมดุลแล้วจะช่วยให้หมอพื้นบ้านดำรงอยู่และพัฒนาศักยภาพให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแน่นอน

“การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองไม่ควรกำหนดตายตัวที่ระยะเวลา 2 ปี ควรมีระดับ ระยะเวลาของการพักใช้หรือเพิกถอนขึ้นกับความรุนแรงของการกระทำผิดหรือละเมิดตามระเบียบนี้” นายสนั่น กล่าวและว่า การพิจาณาการให้การป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสภาพของหมอพื้นบ้าน ควรให้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะภายในเขตพื้นที่ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการรับรอง

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน