เกษตรกรอย่าลืมเช็ค! วงเงินเข้าบัตรคนจน เดือน พ.ค. โอน 9 รายการ “ค่าปุ๋ย” มาเดือนนี้

ภายหลังจากที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับคน 4 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียน จะได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงิน คนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน

ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวงเงินเพิ่มขึ้นตามกลุ่ม ดังนี้

เริ่มแจก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)

เริ่มแจก วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาท/เดือน

เริ่มแจก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เงินค่าชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองจะได้รับเงิน คนละ 500 บาท/บุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) โดยให้สิทธิตามจำนวนบุตร กรณีหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท

เริ่มแจก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เงินค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน

เริ่มแจก วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)

เริ่มแจก วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.-ก.ย.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เริ่มแจก วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท

เริ่มแจก วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
เงินค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน (สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์)

เริ่มแจก วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ค่าไฟ 230 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์)