วว.ร่วมหารือภาครัฐ-เอกชนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ พร้อมคณะนักวิจัยและนักพัฒนาธุรกิจ วว. เข้าประชุมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และนักวิจัย ในกรอบประเด็นด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia และความร่วมมือในด้านส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการด้านวิจัย บุคลากร และศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา ได้แก่ บริษัทประชารัฐฯพะเยา หอการค้า ผู้แทนคลัสเตอร์ และผู้ผลิตเครื่องสำอาง ได้เข้าร่วมการประชุมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ Thai Cosmetopoeia พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ Thai Cosmetopoeia เป็นโครงการที่นำนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมกับอัตลักษณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นไทย (Innovation + Identity) เพื่อให้เกิดเป็นนวัตอัตลักษณ์ขึ้นมา ให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างจุดเด่น หรือสร้างโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจ จะเห็นได้ว่าโครงการมีการทำงานเกือบครบทุกมิติ และเป็นการรวมจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีพี่ใหญ่ในแวดวงธุรกิจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมด้วย นอกจากนั้น ยังมีสถาบันการศึกษาที่จะเข้ามาเชื่อมโยงโจทย์จากท้องถิ่น ส่งต่อสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างการรับรู้