ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต. อสม. ชุมชน ป้องกันโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนรอบฟาร์ม-โรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ เข้มงวดเฝ้าระวัง ป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  รอบใหม่ ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้  ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด เมื่อต้นปี 2563 จนถึงสถานการณ์ล่าสุด หน่วยบริการสาธารณสุขถือเป็นหน่วยบริการหลักในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชน  ซึ่งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. และชุมชน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านคอกม้า อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว และสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ ในส่วนของรพ.สต.ในพื้นที่ของอำเภอปะทิว ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิวของซีพีเอฟมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์โดยมอบผ่านสาธารณสุขอำเภอปะทิว เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสาธารณสุขอำเภอปะทิว(รพ.สต.) 12 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่บริการ 7 ตำบลของอำเภอปะทิว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ดูแลพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หมู่บ้านใกล้สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 17 แห่ง สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. อาทิ แอลกอฮอล์ 95% เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบ สเปรย์ แอลกอฮอล์ Face Sheild หน้ากากผ้า มอบให้โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปะทิว รพ.สต.ตำบลบ้านคอกม้า รพ.สต.ตำบลสะพลี รพ.สต.ตำบลชุมโค รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว สถานีตำรวจภูธร อ.ปะทิว เทศบาลตำบลบางสน เทศบาลตำบลปะทิว ประมงจังหวัด โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน เป็นต้น

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา สนับสนุนการทำงานของ รพ.สต.ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยปรับรูปแบบจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงวัยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นการนำสิ่งของมอบผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.นำไปกระจายมอบให้ผู้สูงวัยในชุมชนที่ป่วยติดเตียง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนดของซีพีเอฟ สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือผ่านทางผูู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ อสม. เพื่อใช้บริการให้แก่ประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาด โดยสามารถนำมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลบ้านโป่ง อสม. รพ.สต.ดอนกระเบื้อง กาชาดอำเภอบ้านโป่ง กาชาดราชบุรี และกรมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า มอบให้ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ตรวจคัดกรองคนในชุมชน

นางกัลยา วราสินธุ์ ประธานกลุ่มอสม. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนถึงสถานการณ์ระบาดรอบใหม่ อสม. ในฐานะด่านหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรอง ต้องทำงานหนักขึ้น ทั้งทำหน้าที่คัดกรองและออกเยี่ยมเยียนคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หรือการตรวจประจำวันให้แก่คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ อสม.ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น ยิ่งในการระบาดรอบใหม่นี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจคัดครอง เพื่อให้ทำงานได้ทันต่อสถานการณ์

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซีพีเอฟยกระดับมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร โดยที่โรงงานและฟาร์มของบริษัททั่วประเทศ ยึดแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดการสัมผัสเพื่อลดการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค