วว. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์พัฒนาศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะชุมชน มุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาขยะชุมชน รองรับการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต

mou เกษตรกำแพงแสน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเมืองสะอาด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการการพัฒนาศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชน” โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ดร. ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้เกิดจากความตะหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการ และการเสริมสร้างศักยภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2560 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยพบว่า ในปี 2559 มีปริมาณขยะ 27.06 ล้านตัน หรือประมาณ 74,130 ตัน ต่อวัน ดังนั้น การไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร โดยจัดทำหลักสูตรสาธิตการจัดการขยะเป็นพลังงานทดแทนจากชีวภาพและขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีคัดแยกขยะ เทคโนโลยีควบคุมมลพิษและระบบอัตโนมัติสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวภาพและขยะชุมชนแก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งมั่นว่าความร่วมมือนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและปัญหาขยะชุมชนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต