รมช.มนัญญา มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” รวมถึงมอบนโยบาย “การส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทใหม่” ให้กับผู้ที่ดำรงสหกรณ์จังหวัดใหม่ 36 จังหวัด เน้นย้ำการนํานโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร