วว. มอบสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดนำเข้าสารเคมีเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรกลุ่มข้าว / ผัก ในพื้นที่ 4 อำเภอ  จังหวัดนครปฐม

ชีวภัณฑ์
ชีวภัณฑ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร. ตันติมา กำลัง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย และเมตาไรเซียม จำนวน 500 ถุง/สายพันธุ์ และเชื้อ Bacillus  Subtilis จำนวน 200 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ให้แก่ นาย     สุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรกลุ่มข้าวและผัก ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอบางเลน กำแพงแสน นครชัยศรี และอำเภอเมือง เมื่อเร็วๆ นี้  ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. มุ่งส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว นำร่องด้วยการสร้างเกษตรกรรมสีเขียว โดยมี Bio bank ที่รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์มากกว่า 10,000 สายพันธุ์ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบัน วว. ถ่ายทอด “สารชีวภัณฑ์” ในจังหวัดภาคกลางตะวันตก อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา โดยสารชีวภัณฑ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ผลิตจากจุลินทรีย์ ได้แก่ BS (Bacillus Subtilis) แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าว BT (Bacillus thruirgiensis) เชื้อบีทีกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เชื้อราช่วยระบบราก เพิ่มการดูดซับธาตุอาหาร เมตาไรเซียม (Metarhizium  anisopliae) เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชในดิน เช่น ด้วงมะพร้าว หนอนเจาะลำต้นอ้อย บิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) เชื้อรากำจัดศัตรูพืชในข้าว ทั้งนี้ สารชวภัณฑ์ดังกล่าวทำให้ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร 172.5 ล้านบาท และลดการนำเข้าสารเคมีเกษตร 241.5 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ที่ โทร. (02) 577-9000 โทรสาร (02) 577-9009 อี-เมล [email protected]