กรมชลฯ จัดประกวดภาพถ่าย “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง” ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท

กรมชลประทานจัดประกวดถ่ายภาพ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง” มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้ งานชลประทานที่ดำเนินงานควบคู่กับงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านทางภาพถ่าย พร้อมชิงโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน กรมชลประทานมีการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยยึดหลักวิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมชลประทานได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards ต่อเนื่องมา 3 ปี จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมอบให้แก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่ปฏิบัติได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ตลอดจนสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการดำเนินงานการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้การพัฒนาแหล่งน้ำในโครงการต่างๆ

กรมชลประทานจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม และมีเวทีที่จะแสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน สำหรับการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายเป็นภาพชุด จำนวน 6 ภาพ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถบอกเล่าเรื่องราว สื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบภาพข่าว ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็นข่าวอยู่ในภาพ รางวัลสำหรับผู้ชนะ

การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดเพศและวัย กำหนดเปิดรับภาพตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rid.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2241 0965 หรือ 0 2241 0740-9 ต่อ 2209 โดยผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.rid.go.th ภายในเดือนมิถุนายน 2560