ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ ภาครัฐ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ผู้บริโภค สู้วิกฤต COVID 19

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานนิทรรศการงานแสดงนิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาท นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวรายงาน และ รศ.ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน และรายละเอียดภาพรวมการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในปี 2564 ตามลำดับ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 นี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจระหว่างภูมิภาค ซึ่งในงานนี้มีผู้ประกอบการจำนวน 200 คน และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร่วมการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 99 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด และมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันตกให้มั่นคงและยั่งยืน

มีจำหน่ายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Search หาตามชื่อแบรนด์สินค้า, Shopee หรือสนใจข้อมูลสินค้า สอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 088-674-5925