“บิ๊กฉัตร” แจงยุบบอร์ด กฟก.เหตุขัดแย้งภายใน สัปดาห์หน้าตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เพื่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยการปลดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งเลขาธิการกองทุนฯให้พ้นจากตำแหน่ง นั้น สาเหตุของการใช้คำสั่ง เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในของกองทุนฟื้นฟูฯ โดยเฉพาะปัญหาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเดิมมีคณะกรรมการ 7 คน แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการเสียชีวิตไป 1 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน และอีก 1 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งในฐานะเลขาธิการกองทุนฯ ไม่ผ่านการประเมินผลงาน อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกัน จึงไม่สามารถทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น รวมทั้งในส่วนของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯมีการลาออกยกทีม ทำให้การทำงานทั้งหมดประสบปัญหาติดขัด จึงเป็นเหตุผลให้ต้องมีการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า โดยสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุม เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจให้ครบ รวมทั้งดำเนินการเลือกรองเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูตามคำสั่งคสช. เพื่อทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว จะปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่กำลังถูกดำเนินการบังคับคดีกว่า 10,000 ราย มูลหนี้รวมกว่า 3,000 ล้านบาท ภายใต้กรอบระยะเวลา 180 วัน และหากครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ยังขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้

“ผมยังไม่มีคำตอบว่าการออกคำสั่งของ คสช.ครั้งนี้ จะนำไปสู่การยุบหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูฯตามที่มีหลายฝ่ายได้เคยเสนอมาหรือไม่ เพราะคงต้องเข้าไปดูในรายละเอียด และจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ รวมทั้งตั้งเลขาธิการ เพื่อให้ครบองค์ประชุมก่อนสัปดาห์หน้า จากนั้นถึงจะดำเนินการจัดประชุมวางกรอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีที่เกษตรกรกำลังถูกบังคับคดี และอาจถูกยึดที่ดินทำกิน หลังจากนั้นที่จะมาดูกันว่า จะดำเนินการอย่างไรกับกองทุนฟื้นฟูฯจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ 2542 เพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือไม่” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว