วว.ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยกระดับผู้ประกอบการโอท็อป เอสเอ็มอี ด้วย วทน.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ “ยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” ระหว่าง พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ได้แก่ ผศ. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ รศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การผนึกกำลังของ วว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2562-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยกลไกความร่วมมือวิจัย วทน.ของ วว. และกลไกบริการวิชาการและงานวิจัยของ มทร.และเครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอท็อปและเอสเอ็มอี มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถยกระดับและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ

“…ความร่วมมือของ วว. และเครือข่าย มทร. ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอท็อปและเอสเอ็มอี ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการนำทักษะ ภูมิปัญญา มาผสมผสาน สู่การยกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม การพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิต ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาด โดยใช้ไอที เป็นตัวขับเคลื่อน…” ผู้ว่าการ วว.กล่าวสรุป