กยท. เตรียมสรรหาบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเปิดรับสมัคร 5 เมษายนนี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางชุดใหม่ พร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล สรรหาบุคคลภายใต้หลัก Skill Matrix พร้อมเปิดรับและยื่นเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 519 เมษายนนี้

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันได้ครบวาระไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทาง กยท. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณากำหนดร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง 3 คน ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 1 คน โดยผู้แทนจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 คน จะต้องผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมา ส่วนผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางอีก 2 คน จะสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยาง และด้านการค้ายาง

ทั้งนี้  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้นำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา และแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการที่แท้จริงในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนด Skill Matrix หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดความเชี่ยวชาญตามความต้องการของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม 7 ด้าน ได้แก่ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โดย กยท. นำมาใช้เป็นเกณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาตาม Skill Matrix 2. ผู้มีประสบการณ์ตาม Skill Matrix

รองผู้ว่าการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง / สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับการยางแห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพสวนยาง (ในส่วนของการสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง) หากสมัครเป็นผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางด้วยคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวัน-เวลาราชการ ณ การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ตามภูมิลำเนา (กรณีสมัครในฐานะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง)

หรือการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตั้งอยู่ (กรณีสมัครในฐานะผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง) โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูคุณสมบัติทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th

บทความก่อนหน้านี้ซี.พี.เวียดนาม จัดงาน CPV’s Family Day 2019 หรือ วันครอบครัว ซี.พี.เวียดนาม ปีที่ 8
บทความถัดไปสวทช. ตั้ง “โรงงานผลิตพืช” เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย