กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก 20-29 พ.ค.นี้ เผยวิธีเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง ให้ได้ผลผลิตคุณภาพ เชิญชวนผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากรายงาน FAO ปี 2560 ไทยผลิตน้ำผึ้งเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากเวียดนาม และเป็นอันดับ 36 ของโลก โดยไทยผลิตน้ำผึ้งได้ในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เวียดนามผลิตได้ แต่เมื่อคำนวณอัตราการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทยแล้ว สามารถมีกำลังผลิตน้ำผึ้งได้ถึง 2 ใน 3 ของผลผลิตน้ำผึ้งจากเวียดนาม กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของผึ้ง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทย และการใช้ผึ้งในการช่วยผสมเกสรเพื่อสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า การอนุรักษ์ผึ้งช่วยในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิด สามารถเพิ่มผลผลิตของไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่างๆ ได้อีกด้วย

นายสำราญ สาราบรรณ์

สำหรับการวางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก (World Bee Day) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมเปิดโอกาสในการเพิ่มช่องทางตลาดด้วยการจัดเวทีพบปะเจรจาระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและบรรยายความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผึ้ง เช่น สรรพคุณและคุณค่าของน้ำผึ้งจากผึ้งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย มาตรฐานน้ำผึ้ง การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผึ้งและการตลาดน้ำผึ้ง เอกลักษณ์น้ำผึ้งไทย การทดสอบน้ำผึ้ง ความหลากหลายของพวกผึ้ง การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร ตลอดจนมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งด้วย โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี อุตรดิตถ์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร ร่วมให้ความรู้ และระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2562 ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผึ้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เกต (Grurmet Market) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันผึ้งโลกเพื่อรับสาระความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการผลิตสินค้าจากผึ้ง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากผึ้ง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เกต (Grurmet Market) ชั้น G กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้วว./บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชียฯ เผยผลการประกวดนวัตกรรมความงาม “Beauty Innovation Awards 2019”
บทความถัดไปการตกกล้าข้าวบนแห้ง ที่เวียดนาม