วว. เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. สัญจรภูมิภาค พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ “ทุเรียน” ภาคใต้

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจรภูมิภาค “โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน)” ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายใต้ โครงการการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ InnoAgri” โดยได้รับความมือร่วมจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร โดยนำ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ซึ่งใช้แรงงานเป็นหลัก ไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Farming) มุ่งเน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติด้วย (ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร)

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการ InnoAgri กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในปี พ.. 2562 ของโครงการนั้นมุ่งเน้นพืชหลักของไทยใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย 2. ภาคเหนือกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชร และ 3. ภาคใต้ทุเรียนในจังหวัดชุมพร ล่าสุดระหว่างวันที่ 2729 พฤษภาคม 2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,350 ราย

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว วว. มุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานพันธมิตร เกษตรกรต้นแบบ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนเทคโนโลยี เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดคุณภาพสูง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทุเรียน การเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น อันเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกร