กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี’62 สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชูโรงเรียนนำร่องสหกรณ์ดีเด่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ว่า วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้เป็นวันสหกรณ์นักเรียน และมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการสหกรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความมีประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งตัวแทนมาทำหน้าที่บริหารสหกรณ์ รู้จักการออม การผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร จำหน่ายสร้างรายได้ และที่สำคัญคือ เด็กนักเรียนได้นำความรู้เหล่านี้ไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชน

ทั้งนี้ สหกรณ์นักเรียนเกิดจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 โดยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์และดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนองพระราชดำริในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้มีการขยายผลการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ ยังได้สร้างโรงเรียนนำร่องด้านสหกรณ์ จำนวนกว่า 10,000 แห่ง เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ให้เป็นวิทยากรการสหกรณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียนในปีนี้ พื้นที่ส่วนกลางได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่น มีสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตร ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการและฝึกปฏิบัติด้านบริหารจัดการตามหลักการสหกรณ์อย่างแท้จริงดังนั้น ในงานครั้งนี้มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 28 แห่ง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานสหกรณ์ พร้อมนำเสนอผลงานและคู่มือสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ กิจกรรมฐานเรียนรู้การสหกรณ์ การประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 จำนวน 2 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ระดับภาค มีตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนได้ร่วมกันผลิตขึ้น ทั้งสินค้าประเภทอาหารแปรรูป ขนม และงานหัตถกรรม

​“จากการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า เด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการและบูรณาการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถสร้างนิสัยการออม รู้จักการทำการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หรือจำหน่ายให้กับชุมชน มีรายได้เสริมและยังมีเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่สำคัญสามารถขยายผลหลักการสหกรณ์ไปสู่ผู้ปกครองหรือชุมชนได้อีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหรณ์ เป็นประธานเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
บทความถัดไปเกษตรกรเมืองน่าน “ปัทมพร พิชัย” เปิดสูตร ปลูกโกโก้ ให้ได้ผลผลิตดี