พด. ตั้งเป้าการทำงานแบบ “มืออาชีพ” มุ่งสู่ข้าราชการ 4.0 !!

กรมพัฒนาที่ดิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทและแง่มุมต่างๆ เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ให้นำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ดำรงค์ วัฒนา และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า … “เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทางการบริหาร การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร การปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ การกำหนดนโยบายใหม่ๆ หรือนโยบายเร่งด่วนในระดับพื้นที่ ที่จะสามารถจัดทำเป็นแผนงานงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึงการบริหารงานภาครัฐให้เกิดผลดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกที่รวดเร็ว ทำให้เกิดความยากลำบากในการทำความเข้าใจและประยุกต์หลักต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้

กรมพัฒนาที่ดิน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ‘ทำงานอย่างมืออาชีพ .. มุ่งสู่ข้าราชการ 4.0’ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานในภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ที่เน้น ‘เกษตรกร’ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างสมดุล อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทย สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ได้”

บทความก่อนหน้านี้ขมิ้นชัน สารพันคุณค่า กินเพื่อเป็นยาหรือต้านโรค
บทความถัดไป“ไผ่” ต้องการปุ๋ยเมื่อใด? เราต้องให้ปุ๋ยไผ่ ตอนไหน?