เกษตรฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เล็งใช้ฐานข้อมูลแปลงใหญ่ หนุนชาวสวนทุเรียนสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนในภาพรวมทั้งระบบ เล็งใช้ฐานข้อมูลจากแปลงใหญ่ทุเรียนเป็นกลไกการขับเคลื่อนดันให้ชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากแนวโน้มราคาของทุเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา ส่งผลให้มีการการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 32 จังหวัด และจากข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมา (2558-2561) ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออก กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศ ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 655,505 ไร่ เป็น 839,725 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ดีพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนกระจัดกระจายหลายภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนที่ปัจจุบันมีผู้จัดการแปลงที่เป็นผู้นำมีความสามารถผลักดันนโยบายต่างๆ จากภาครัฐไปสู่ภาคเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ซึ่งการเลือกตั้งนายกนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรเครือข่ายระดับประเทศที่จะเข้ามาบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่งเป็นองค์กรภาคเกษตรกรโดยตรง และมีภาครัฐเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนโดยคาดหวังว่าการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้การผลิตทุเรียนมีคุณภาพสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงกับการพึ่งพาตลาดส่งออกรายใหญ่เพียงรายเดียวเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดและอาจส่งผลกระทบต่อทุเรียนไทยเป็นวงกว้างต่อไปในอนาคตได้

ด้าน นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย กล่าวว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้เป็นรายพืชภายใต้การขับเคลื่อนต่อยอดจากการส่งเสริมในระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะมีคณะทำงานเป็นผู้ที่มีอาชีพทำสวนทุเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 18 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกด้านต่อไป