รองอธิบดีกรมพัฒนาดิน ลุยลงติดตามงานภาคใต้

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตรังของ นายมนตรี แสงแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านโหละท่อม ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งได้ปลูกทุเรียนจนประสบความสำเร็จและได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นทุเรียน ไม้ผลอื่นๆ มีพื้นที่รวม 15 ไร่ มีการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยสารปรับปรุงดิน

การปรับปรุงบำรุงดินและลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีไส้เดือนดินและมูลไส้เดือนดินในแปลงเป็นจำนวนมาก

ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 8 ไร่ ได้ผลผลิต 17 ตัน มีรายได้สุทธิจากทุเรียนประมาณ 1.33 ล้านบาท และได้มอบบัตรดินดี (ID DINDEE) ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้กำลังใจกับเกษตรกรและหมอดินอาสาในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานและโอกาสด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดตรัง

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ของหมอดินอาสา นายประภาส รักห่วง ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก เลี้ยงปลาทับทิม ในพื้นที่ 17 ไร่

โดยใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกไม้ผล และได้พบปะหมอดินอาสาจากอำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว รับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในพื้นที่ จากนั้นร่วมกิจกรรม “STOP SOIL EROSION SAVE OUR FUTURE”, “ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกับส่วนราชการ หมอดินอาสาและเกษตรกร ปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมคลองชลประทาน และร่วมกันรณรงค์แสดงเชิงสัญลักษณ์ให้มีการตระหนักในการปกป้อง รักษาทรัพยากรดินไว้ให้มีความยั่งยืนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรราชบุรี เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นที่กว้าง ไก่มีสุขภาพดี ไข่ขายได้ราคา
บทความถัดไปเปิดตัวมะพร้าวลูกผสมสามทาง 2 พันธุ์ใหม่ ยกระดับรายได้ชาวสวน