มอบเงินอุดหนุนผู้แทนสหกรณ์ เชียงราย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินอุดหนุนให้ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การตลาดและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งในปี 2564 จังหวัดเชียงราย มีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุน 10 แห่ง มูลค่ากว่า 65 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ได้มีฉาง ลานตาก โกดัง โรงอบลดความชื้นและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับบริการสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นาง    สุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายสมบัติ ต๊ะยะ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (สาขาเวียงเชียงรุ้ง) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย