กศน.โพนพิสัย ต่อยอดอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง

ดร. มณฑาทิพย์  เสยยงคะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของประชาชนในเขตตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่สนใจการทำน้ำมันสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง ที่นำโดย นางธีรภรณ์ สิงหานิล หัวหน้า ครู กศน. ตำบลวัดหลวง และ นายปรารถ แก้วกรูด ครู กศน. ตำบลวัดหลวง เพื่อให้เปิดกลุ่มสนใจการจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปิดกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้น ได้แก่ น้ำมันหอมสกัดสมุนไพร จากไพร ตะไคร้ มะกรูด ขมิ้นชัน ที่ปลูกในสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลวัดหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้ต่อยอดโดยการรวมกลุ่ม เพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัว และเพิ่มผลิตภัณฑ์ เป็นยาหม่อง ซึ่งน้ำ ยาหม่อง และได้รับการประเมินให้เป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดีพรีเมี่ยมของ กศน. อำเภอโพนพิสัย และได้ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยจึงได้ทำการศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาต่อยอดอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง(ผลิตภัณฑ์ ๕ ดีพรีเมี่ยมพลัส) กศน. อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองให้ยั่งยืนต่อไป โดยการศึกษาพบว่า

ด้านหลักสูตร โดยส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

และด้านคุณภาพวิทยากร พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับความคิดเห็นอื่นพบว่าร้อยละ 74.38 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนใจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยมีความต้องการให้ต่อยอดในเรื่องของการจัดทำแพ็กเก็ต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 62.44 มีความต้องการให้เสริมเติมเต็มในเรื่องของการขายออนไลน์ให้มากขึ้น