สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด บริหารจัดการเป็นเลิศ ตามหลัก “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” พร้อมหนุนสมาชิกสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด อีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกด้วยระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศ มีการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้หลักการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ สะดวก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ใช้เงินทุนภายในเป็นเงินทุนดำเนินงาน 100% จนได้รับเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565

 

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯ จัดตั้งเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,304 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลชัยภูมิ 100% ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในการบริหารงาน โดยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ฯ มุ่งให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตน และสร้างนวัตกรรมสำหรับให้บริการที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของสมาชิกผู้รับบริการ โดยจัดทำแอปพลิเคชันใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา เช่น ข้อมูลด้านสมาชิกภาพ ภาระค้ำประกัน ข้อมูลหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ประเภทต่าง ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สวัสดิการ ประกันชีวิต ฌาปนกิจสงเคราะห์ และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

นอกจากนี้ยังจัดทำ Website  Facebook และ Line official Accout เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร รวมถึงนำระบบ E-Banking มาใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งระบบ Krungthai Corporate Online สำหรับโอนเงินระหว่างบัญชีหมุนเวียนทำธุรกิจ ระบบ Krungsri CashLink ใช้โอนเงินกู้ผ่านบัตร ATM ให้สมาชิก บัตร Co-op Card สำหรับรับเงินกู้ฉุกเฉินผ่านบัตร ATM เพื่อให้สมาชิกสามารถรับเงินกู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่ ทุกธนาคาร วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยบัตรดังกล่าวมีรูปแบบเหมือนกับบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินทั่วไป เป็นการเพิ่มช่องทางการบริการทางการเงินให้แก่สมาชิก ลดเอกสารการกู้เงิน ลดต้นทุนดำเนินการ ซึ่งเป็นบริการที่สมาชิกให้การตอบรับดีมาก ด้านองค์กร สหกรณ์ฯ มีการทบทวนแผนงาน โครงการ เป้าหมายการดำเนินงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีของสหกรณ์ฯ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รวมถึงพัฒนาระบบบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และเคร่งครัดเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมีความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ กล่าวอีกว่า จากการที่สหกรณ์ฯ ได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ส่งผลให้ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีความมั่นคงด้านการเงิน ใช้เงินทุนภายในเป็นเงินทุนดำเนินงาน 100% โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งทุนอื่น ในขณะที่ผลของการดำเนินงานก็มีกำไรทุกธุรกิจ มีเสถียรภาพทางการเงินซึ่งประเมินตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับมั่นคงดี สะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการ

“สิ่งที่เป็นจุดแข็งของสหกรณ์ฯ คือ การดำเนินงานภายใต้หลักการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลและดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งตอบโจทย์การป้องกันปัญหาทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างดี โดยการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีแบบแผนทั้งหมดนี้ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการสหกรณ์ ทำให้เกิดความโปร่งใส สมาชิกมีความไว้วางใจ นำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาสหกรณ์ฯ เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป” แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ กล่าว

นอกจากสมาชิกจะมีความเชื่อมั่นในระบบการบริหารของสหกรณ์ฯ แล้ว สมาชิกยังมีความประทับใจในบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต แม้สมาชิกทั้ง 100 % จะเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลและมีเงินเดือนประจำ แต่สหกรณ์ฯ ก็ยังส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ทั้งด้านเกษตร การทำอาหาร ขนม หรืออื่น ๆ ตามความถนัดของแต่ละราย โดยสหกรณ์ฯ สนับสนุนเงินกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 300 งวด พร้อมกับจัดหาพื้นที่ตลาดนัดสีเขียวภายในโรงพยาบาลให้สมาชิกจำหน่ายสินค้า

นางสาวพรปวีณ์ อารยพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดเผยว่า เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาประมาณ 9 ปีกว่าแล้ว นอกจากออมเงินสร้างความมั่นคงในชีวิตแล้ว การเป็นสมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกหลายด้าน อย่างตนที่ใช้สวัสดิการเงินกู้ยืมมาประกอบอาชีพเสริมทำสวนเมล่อน เพราะมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหารายได้เสริมจากงานประจำ โดยได้กู้ยืมเงินมาดำเนินการสร้างโรงเรือนจำนวน 1 หลัง ปลูกเมล่อนโดยไม่ใช้สารเคมี ควบคุมผลผลิตให้ได้ต้นละ 1 ลูก เพื่อให้มีคุณภาพ ซึ่งภาพรวมของการปลูกชุดแรกเป็นที่น่าพอใจ จึงดำเนินการขอกู้เงินเพิ่มเพื่อขยายโรงเรือนปลูกมะเขือเทศและผักสลัด นอกจากจะจำหน่ายทางออนไลน์แล้ว ทางสหกรณ์ฯ ยังได้ประสานขอพื้นที่จำหน่ายผลผลิตในตลาดนัดสีเขียวภายในโรงพยาบาลชัยภูมิควบคู่กันไปด้วย ซึ่งตลาดให้การตอบรับดีมากทั้งสองช่องทาง

“ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพราะมีความโปร่งใสในทุก ๆ ด้าน สามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองและความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา และสหกรณ์ฯ ยังอำนวยความสะดวกในการรับเงินกู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านตู้ ATM ทุกธนาคาร ด้วยบัตร Co-op Card ซึ่งมีความสะดวกกรณีต้องใช้เงินฉุกเฉินเป็นอย่างมาก สวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ ให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสบายใจให้สมาชิก นอกจากนี้เมื่อถึงสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ฯ จะจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกแต่ละรายตามมติที่ประชุมใหญ่ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นสมาชิกก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มองถึงเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าธุรกิจ สหกรณ์ฯ จึงถือเป็นผู้ช่วยสร้างความมั่นคง เป็นหลักประกันในชีวิต และเป็นที่พึ่งได้อย่างดี” น.ส.พรปวีณ์ กล่าว

…………………………………………..

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ 📲– Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354