พช. เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

พช. เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  มุ่งสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สร้างความรู้ความเข้าใจการรับรู้ของสังคม ส่งเสริมเกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมการพัฒนาชุมชน (CDD Gender Diversity And Gender Equality Center) โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเปิดพิธีว่า ในวันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริม ความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมการพัฒนาชุมชน (CDD Gender Diversity And Gender Equality Center) ซี่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยท่านอธิบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ของสังคมสำหรับการเปิดโอกาสให้ทุกเพศสามารถเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ และทรัพยากรที่เท่าเทียมกันควบคู่กับการคำนึงถึงความต้องการจำเพาะระหว่างเพศที่แตกต่างกัน อีกทั้งร่วมสร้างมาตรการกลไกเพื่อขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นผลมาจากเพศภาวะและความทับซ้อนด้วยเหตุและปัจจัยอื่นๆ จะส่งผลให้บุคคลเข้าถึงสิทธิ โอกาส และทรัพยากรในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง

ด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองการเจ้าหน้าที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้สามารถดำรงสถานะของตนอยู่ในองค์กรและสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียม เสมอหน้ากัน รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ และสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และให้กรมการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินงานส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศในองค์กรและในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  กรมการพัฒนาชุมชน (CDD Gender Diversity And Gender Equality Center) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมระหว่างเพศ รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมโอกาส ในการเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิต่างๆ อย่างแท้จริงต่อไป