บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับรางวัล Healthy Organization Award ประจำปี

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนจากโรงงานนครหลวง รับรางวัล Healthy Organization Award ประจำปีประเภท “กระบวนการดำเนินงานระดับดี” จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการส่งผลการดำเนินงานขององค์กรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้มอบรางวัล

Thai Central Chemical received Healthy Organization Award

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager of Operation Support Division is the representatives from Nakhon Luang plan site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, received Healthy Organization Award  “Operation Management level Good” from Raipoong Network, the Royal College of Physicians of Thailand for submitting the performance of organizations participating in training programs for health leadership in the workplace. On this occasion, TCCC was honored by Dr. Pairoj Saonuam, M.D., Ph.D.- Assistant Manager of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth).