คกก.กองทุนฟื้นฟูฯ เห็นชอบแผนใช้จ่ายงบกลางปี 66 จำนวน 1,500 ล้านบาท เห็นชอบให้จัดการหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ 9,773 ราย และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกร 65 ราย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะเลขานุการเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง
• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
• รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
• รายงานผลการดำเนินงานกรณีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
• บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องเสร็จที่ 1493/2565

เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง
• เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 9,773 ราย 32,354 บัญชี มูลหนี้รวม 8,292,036,480.98 บาท
• เห็นชอบรายชื่อและอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกร เพิ่มเติม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 จำนวน 65 ราย จำนวนทรัพย์สิน 85 แปลง ยอดเงินรวม 86,194,185 บาท
• เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 1,500,755,595 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร
• เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประเภทสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากเดิมเป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด เปลี่ยนเป็นสถาบันเกษตรกร
• เห็นชอบรายงานงบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการปฏิบัติงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564
• เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. …