บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จัดงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี ได้จัดงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 โดยมี นายยูจิ ยูอาสะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 855 ล้านบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 818.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติ อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการบริการ พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรต่อไปในอนาคต

Thai Central Chemical Public Company Limited held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 51

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), a leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, Baby, Singha, and TCCC Brands, held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 51, with Mr. Yuji Yuasa, Corporate Board Chairman, as the Chairman of the Meeting, together with the Board of Directors, Executives attended the meeting via Electronic Means (e-Meeting).

In the financial year ending 31 December 2022, the Company’s Net Profit for the year in the separate financial statement showed THB 855 Million, the meeting approved the payment of dividend to the Company’s shareholders, paid at THB 1.40 per share, totaling THB 818.6 Million. In additional, the meeting approved the delisting of securities of TCCC from the Stock Exchange of Thailand. TCCC aims to continuously develop the excellent products and services, including supports farmers’ sustainable growth as a partner toward TCCC’s vision “The First Choice of Growers” in the future.