พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2566

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร ผ่านกิจกรรมดังนี้

จัดงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2566 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมถึงราษฎรได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน” พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ด้านการเกษตร ผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพยนตร์แอนนิ เมชัน 7 มิติ ที่สร้างความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนจำนวนมากกว่า 10,000 ราย เข้าชมงานในครั้งนี้
จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตน ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี แบ่งปันและดูแลเพื่อนมนุษย์ ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน และการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดนิทรรศการพระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาการเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับประชาชน ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการ และสาธิตการทำเกษตรโดยมุ่งหวังให้เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดประกายความคิด สร้างทัศนคติที่ดี สู่การน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง และสร้างให้ประชาชนมีความสุขต่อไป”

และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่คลอง วัด และโรงเรียน การปล่อยพันธุ์ปลา และถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ