คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Liberal Arts National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 (Liberal Arts International Conference 2023) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 อาคาร 59 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย โดยงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 หน่วยงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายจาก Keynote Speaker 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “นวัตกรรมและโอกาสในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ Assistant Professor Dr.Kristof Savski (Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University) ในหัวข้อ “Global Classroom : Now and Next” อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation เป็นจำนวนมาก