Bedo จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันแผนธุรกิจระหว่างชุมชน สพภ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชน สำนักเศรษฐกิจชีวภาพ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันแผนธุรกิจระหว่างชุมชน สพภ. ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ร่วมลงทุน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถต่อยอดในการยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนได้ต่อไป โดย BEDO ได้จัดอบรมบ่มเพาะชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่การจับคู่ธุรกิจ และ จัดกิจกรรมเวทีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจสินค้าของชุมชน สพภ. (Pitching) ไปก่อนหน้านี้ โดยการประกวดแข่งขันในวันนี้มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 คู่ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร BEDO ผู้ทรงคุณวุฒิภาคธุรกิจและภาควิชาการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่

 1. นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติธร ภูริภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การวางแผน และการนำเสนอแผนธุรกิจ
 3. ดร. พิศิษฐ์ ชำนาญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. ดร. คัทลียา ฤกษ์พิไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยผลการตัดสินการประกวดคู่ธุรกิจในวันนี้ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ :

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม .น่าน และ บริษัท ปิยะดล จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :

 • วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม .สุพรรณบุรี และบริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

 • วิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวง .เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร

รางวัลชมเชยอันดับ 1 :

 • วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอก .แม่ฮ่องสอน และบริษัท สยามอิโค่กรีน จำกัด
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ .เชียงใหม่ และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก .ตาก

รางวัลชมเชยอันดับ 2 :

 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มป่าครอบครัวต้นผึ้ง .สกลนคร และวิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากห้างฉัตร

.ลำปาง

 • วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน .สุราษฎร์ธานี และวิสาหกิจชุมชนสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม จ.นราธิวาส
 • วิสาหกิจชุมชนราโพคนพรุชะอวด .นครศรีธรรมราช และวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม .สุพรรณบุรี

โดยจะมีพิธีลงนาม MOU ระหว่างชุมชน และ ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ร่วมลงทุน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566