มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566 ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายจัดเสวนา “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยในงานจะมีเสวนากลุ่ม 2 ชุด คือ “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมข้าวไทยและชาวนารุ่นใหม่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างคับคั่ง ได้แก่ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา คุณนฤมล ฉัตรวิไล คุณสุภชัย ปิติวุฒิ คุณวัลลภ มานะธัญญา คุณวันนิวัติ กิตติเรียงลาภ คุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง และ คุณสุทธิ สานกิ่งทอง อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมาย ได้แก่

  • นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • แอปพลิเคชั่นไลน์บอทโรคข้าว จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • แอปพลิเคชั่น ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย จากกรมการข้าว
  • การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก จากกรมการข้าว
  • คาร์บอนเครดิตในนาข้าว (ลดโลกร้อน) และเทคโนโลยีดาวเทียมโดรนจาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด
  • เครื่องจักรกลและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการทำนา จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน