รมช. ไชยาชูแนวคิด “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เตรียมจัดเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง รองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2567 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เคนมาร์ค) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดยในวันที่ 5 มกราคม 2567 ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในบริเวณงานดังกล่าว

รมช. ไชยา กล่าวว่า อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพที่มั่นคง และคนไทยมีนมที่มีคุณภาพไว้บริโภคได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดโคนมยังสามารถเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากมีผู้ต้องการรับซื้อน้ำนมดิบจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้น รวมถึงมีมาตรการลดต้นทุนการผลิต อาทิ การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกอาหารสำหรับสัตว์ ลดต้นทุน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งนำนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ผลักดันแบรนด์วัวแดงที่มีจุดแข็งทางการตลาดในไทยให้เติบโตเป็นแบรนด์พรีเมียมเพื่อส่งจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน และตั้งเป้าหมายตลาดจีนเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้ง ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างมาก

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การพบปะผู้เกี่ยวข้องในวงการที่พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้มากขึ้น โดยจัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและเวทีเสวนาร่วมกันเช่น ตัวอ่อนโคพันธุ์เรคเตน ประเทศเดนมาร์ก คลินิกเครื่องรีดนม โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับฟาร์มโคนม เป็น Smart Farmer เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมประกวดโคนมครั้งที่ 39 และศิลปินที่มาสร้างสีสันภายในงานระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2567 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เคนมาร์ค) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี